主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1003-305X CN 11-1349/R
Exploration and practice of integrating ideological and political elements into the teaching of Pharmaceutical Botany *
Zhu Yun, Liu Qingguang, Liao Kai, Zhang Ke, Wang Xiangfei, Liu Wenxia, Tang Hui
Education of Chinese Medicine . 2020, (3): 67 -69 .  DOI: 10.3969/j.issn.1003-305X.2020.03.347